Algemene voorwaarden


Definities


1.1  Opdrachtnemer; Hondenuitlaatservice De Wandelende Hond (mevr. L de Hond), gevestigd aan de Burgemeester Swartstraat 14, 1511BH in Oostzaan. KvK nummer 67283233.

 

1.2  Opdrachtgever; de eigenaar van de Hond(en).

 

1.3  Opdracht; het uitlaten van en/of oppassen op de Hond(en). 

 

1.4  Hond(en); Hond(en) van de Opdrachtgever welke door Opdrachtnemer uitgelaten worden.

      

Algemeen


2.1  Op de Opdracht zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de Algemene Voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit   schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever.

 

2.2  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijzigingen geen aanspraak meer maken op de oude Algemene Voorwaarden en tarieven.

 

2.3  Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

2.4  Loopse teven kunnen gedurende de loopsheid (zo'n 3 a 4 weken) niet mee met de groepswandeling.

 

2.5  Niet gecastreerde reuen kunnen niet mee met de groepswandeling, tenzij anders is overeengekomen.

 

2.6  Opdrachtnemer laat de Hond(en) uit op maandag t/m zaterdag, m.u.v. feestdagen en vakanties van  Opdrachtnemer

 

2.7  De Hond(en) dient de jaarlijkse inenting tegen Parvo, Weil en kennelhoest te krijgen, alsmede preventieve  behandeling tegen vlooien, teken en wormen.

 

Rechten en plichten opdrachtnemer


3.1  De Hond(en) wordt door Opdrachtnemer op afgesproken dagen en tijden opgehaald en thuisgebracht op het afgesproken adres.

 

3.2  Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de  Hond(en).

 

3.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige andere vorm van schade aan derden en/of honden binnen of buiten de uitlaatgroep.

 

3.4  Opdrachtnemer is door de ingevulde en de, door beide partijen, ondertekende overeenkomst gemachtigd om de Hond(en) uit te laten.

 

3.5  Opdrachtnemer laat de Hond(en) uit voor de afgesproken tijd.

 

3.6  Opdrachtnemer gaat op verantwoordelijke en liefdevolle wijze met de Hond(en) om.

 

3.7  Opdrachtnemer heeft het recht de Hond(en) los te laten lopen.

 

3.8  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te zien van de OpdrachtOpdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en, indien van toepassing, reeds betaalde gelden restitueren.

 

3.9  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan minimaal 4 weken voor aanvang op de hoogte.

 

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Hond(en) op voorhand te weigeren, maar ook indien de Hond(en) gedrag ontwikkeld waardoor de Hond(en) ongeschikt wordt om mee te lopen in de uitlaatgroep.

 

3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien er geconstateerd wordt dat de Hond(en) een besmettelijk

ziekte heeft, de Hond(en) gedurende de duur van de ziekte niet mee te nemen.

 

3.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij extreme weersomstandigheden (zoals zware sneeuwval,

storm en extreme kou of warmte), calamiteiten en ernstige ziekte de Opdracht te annuleren.Opdrachtgever wordt hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

 

Rechten en plichten opdrachtgever


4.1  Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de Hond(en), en derhalve is een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder de Hond(en) valt, verplicht.

 

4.2  Opdrachtgever neemt zelf de verantwoording voor de verplichte jaarlijkse inentingen en het preventief behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

 

4.3  Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om, op kosten van Opdrachtgever, medische zorg te verschaffen indien Opdrachtnemer dit nodig acht. Bij belangrijke ingrepen zal, als mogelijk, eerst contact opgenomen worden met Opdrachtgever.

 

4.4  Opdrachtgever accepteert dat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

 

4.5  Opdrachtgever zorgt dat de Hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is, is dit niet het geval zal de geplande wandeling onverminderd in rekening worden gebracht.

 

4.6  Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van loopsheid of besmettelijke ziekte van de Hond(en).

 

4.7  Opdrachtgever dient geplande vakanties minimaal 4 weken voor aanvang bij Opdrachtgever te melden zodat de overeenkomst, voor de duur van de vakantie, op non-actief gesteld kan worden

  

Aansprakelijkheidsstelling


5.1  Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de Hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en andere schaden worden op de Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de betreffende Hond(en) gedeeld.

 

5.2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enig opzet aangebracht door Opdrachtnemer, aangebracht aan de Hond(en).

 

5.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de woning en inboedel van Opdrachtgever doordat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat is. Opdrachtnemer doet uiteraard zijn best om de Hond(en) zo droog mogelijk af te leveren. (handdoekdroog) 

 

5.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de Opdracht.

 

5.5  Kosten als gevolg van bij Opdrachtnemer (of met een oorsprong welke is terug te leiden naar het moment van de Opdracht) opgelopen ziektes, verwondingen of overlijden van de Hond(en) zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever

 

 

Betalingen


6.1  Het, door Opdrachtgever, te betalen bedrag voor de diensten, te leveren door Opdrachtnemer, dient op de eerste dag van de Opdracht contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer. Bij een abonnement betaald Opdrachtgever per 4 weken.

 

6.2  Bij een abonnement voor de uitlaatservice dient Opdrachtgever een opzegtermijn van 4 weken in acht te nemen. Alle andere mogelijkheden voor de uitlaatservice, die Opdrachtnemer biedt, dienen minimaal 48 uur voor aanvang afgezegd te worden, is dit niet het geval wordt de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht. 

 

6.3  Indien de Opdrachtgever de gemaakte afspraak voor dag- en vakantieopvang annuleert, worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 25% van het totale bedrag.

 

6.4  Bij herhaaldelijk wanbetaling behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Geschillen en toepasselijk recht


7.1  Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

7.2  Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen tot gevolg.